نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خدمات دانشجوئی

اطلاعات عمومی
آقای سعید جادری، امور مربوط به این واحد را نیز انجام می دهند.
شرح وظایف: برقراری وام های ضروری و ازدواج - تحصیلی - مسکن - ودیعه مسکن دانشجویان-خدمات مربوط به وام های نوبت دوم (شبانه) با همکاری بانک ملی ایران-انجام عملیات مربوط به تسویه حساب دانشجویان
- خدمات مربوط به کار دانشجویی
-فعالیت های مربوط به مسائل رفاهی دانشجویان شامل: تهیه وسایل کمک آموزشی، معرفی جهت دریافت خط تلفن، تجارت کارت جوان و...