آگهی نحوه اخذ معافیت تحصیلی دانشجویان ورودی سال 96